Hvis du driver virksomhed i selskabsformen IVS (Iværksætterselskab) og du er en af dem, der har stiftet iværksætterselskabet med en kapital på måske få kroner, kan det næppe komme som den store overraskelse for dig, hvis selskabet på et eller andet tidspunkt får behov for en kapitalindsprøjtning. Denne artikel handler om, hvordan du får ”flere penge ind i selskabet”. Artiklen handler ikke om, hvordan du får investorer. Det kommer i en senere artikel.

illustration-af-pengeposer

Indlån

Principielt kunne vi måske tale om at dit iværksætterselskabet midlertidigt mangler noget likviditet i forbindelse med driften af selskabet. Selvfølgelig kan likviditeten skaffes ved at låne penge i banken, men det er også muligt at du som ejer opfylder dit eget selskabs behov, ved at du selv låner penge ind i selskabet. (Husk, du må gerne låne penge ind, men du må aldrig – aldrig – aldrig låne fra selskabet og til dig.)

Et sådant indlån kan være bogført som en simpel mellemregning med selskabet, men det er altid min anbefaling, at man kan dokumentere vilkår m.v. ved at udforme en låneaftale med ens eget selskab på skrift.

Ja, man skriver i så fald under både som långiver og låntager. Skriftligheden har den fordel, at man senere kan dokumentere aftaleforholdet og vilkår over for SKAT, såfremt dette måtte blive nødvendigt.

Husk det er klogt, men principielt ikke en betingelse, at få vitterlighedsvidner til at tiltræde aftalen, således at der er dokumentation for dato etc.

Et indlån til selskabet, gør ikke selskabet ”rigere” eller mere værdifuldt. Indlånet gør selskabet mere likvidt.

Kapitalforhøjelsen

Hvis selskabet har behov for at blive rigere eller mere velpolstret, f.x. fordi man skal til at handle med større kunder, projekter m.v., så er det muligt at ”binde flere midler” på selskabets rygrad.

Selskabskapitalen, eller anpartskapitalen, er selskabets økonomiske rygrad. Denne kan tilføres flere midler.
Tilførslen af flere midler til et selskab kaldes en kapitalforhøjelse.

Hvis jeg ejer selskabet alene, og ejer 100 kr. i anparter, kan jeg når som helst indskyde mere kapital i selskabet, f.x. nye 100 kr. i anparter, hvorefter selskabets kapital er udvidet fra 100 til 200. Jeg ejer stadig selskabet 100%.
Hvis jeg ejer selskabet alene, og jeg beder en kammerat om at indskyde 100 i ny kapital, og han gør dette, så bliver selskabets kapital i samme eksempel udvidet fra 100 til 200.

Jeg har ikke solgt anparter til kammeraten, men desuagtet så ejer jeg nu kun 50% af selskabet. Effekten af hans nytegning af nye anparter i selskabet er altså at jeg bliver såkaldt procentuelt udvandet.

Hvordan gennemføres så en kapitalforhøjelse & hvordan adskiller den sig fra lånet?

I forhold til lånet til selskabet er der jo helt afgørende forskel. Et lån er kendetegnet ved en forpligtelse til at betale tilbage for låntager. Med renter. Når jeg udvider selskabets anpartskapital og udsteder nye anparter, er det IKKE et lån. Selskabet har altså ingen forpligtelse til at tilbagebetale indskuddet på noget tidspunkt, og mit indskud er parkeret i selskabet (indtil det lukker / likvideres).

For at forhøje et selskabets anpartskapital, skal der gennemføres en ”tegning” af anparter. Denne ”tegning” af nye anparter sker på basis af en beslutning på en generalforsamling i selskabet om at udvide kapitalen.
Beslutning om forhøjelse af kapitalen ved tegning af nye kapitalandele skal angive en række forskellige forhold, herunder (men ikke alene) hvor meget man beslutter at forhøje kapitalen med, til hvilken kurs, hvornår de nye anparter får ret til udbytte, hvilke rettigheder de har, hvilke frister der skal være gældende m.v.

I udgangspunktet anser jeg ikke en kapitalforhøjelse for ”gør det selv” arbejde. I hvert fald ikke, hvor I er flere ejere af selskabet. Det er derfor klogt at konsultere en rådgiver i denne anledning.
Når beslutningen er truffet føres denne til protokols, og tegningslisten underskrives af tegner.

Herefter har vedkommende ”tegnet” nye anparter i selskabet.
Herefter ændres selskabets vedtægter.’

I eksemplet ovenfor ændres 100 til 200.

Anmeldelse og registrering

Beslutningen og de nye vedtægter skal anmeldes og registreres i Erhvervsstyrelsen, for at få retsvirkning.

Registrering eller anmeldelse af generalforsamlingens beslutning om forhøjelse af kapitalen skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, senest 2 uger efter at fristen for kapitalandelenes indbetaling er udløbet eller indbetaling er sket.

Registrering eller anmeldelse af gennemførelse af en kapitalforhøjelse kan ikke registreres, før den selskabskapital, der skal være indbetalt i henhold til denne lov, jf. § 33, eller vedtægterne, er indbetalt. Fastsættes en overkurs, skal denne indbetales fuldt ud.

Når registrering er sket, har den nye anpartshaver ret til udbytte fra selskabet, medmindre andet er aftalt, eller fremgår af de gældende vedtægter.