Leasing er en finansieringsform som kan beskrives som en kombination mellem leje og lånefinansiering. I denne artikel, vil vi kort opridse de forskellige leasingformer og fordele og ulemper herved.

Finansiel leasing

Ved finansiel leasing har, leasingtager alle både risici og fordele.

Dette betyder, at leasingtager selv står for hvad der måtte opstå af reparationer og vedligeholdelse. Samtidig kan leasingtager behandle leasingaktivet som et aktiv på lige fod med andre aktiver, hermed kan der afskrives på leasingaktivet.

Ved leasingperiodens udløb, alt afhængigt af hvordan aftalen er udformet, overdrages ejendomsretten til leasingtager eller leasingtager, kan købe aktivet til en fordelagtig pris.

Afskrivning afhænger af, at aktivet er overdraget til køber, eller om der ’blot’ er tale om leje, hvor køber har en anvisningspligt efter lejeperiodens udløb til at anvise en køber.

Illustration-af-mand-der-laeser-en-bog

Operationel leasing

Ved operationel er det udlejer der har ansvaret for vedligeholdelse, reparationer og generelt alle omkostninger der er forbundet med aktivet.

Dette er der kalkuleret med ved leasing satserne ved operationel leasing.

Det er leasingvirksomheden der har den fulde ejendomsret til det leasede aktiv.

Operationel leasing er ofte kortvarige lejemål fra få uger til måneder.

Fordele ved leasing

Når virksomheder leaser et aktiv, skal aktivet ikke betales, inden man tager dette i brug.

Hermed lider likviditeten ingen stor last i den forbindelse, da man undgår et stort træk på likviditeten på en gang.

Leasingtager, kan ved finansiel leasing, efter leasings periodens udløb, købe aktivet til en fordelagtig pris.

Ved operationel leasing er risiko, vedligeholdelse og reparation hos leasingselskabet.

Dette betyder, at der sjældent kommer uventede omkostninger i forbindelse med det leasede aktiv.

Leasingvirksomheder kan som hovedregel anskaffe aktivet til bedre priser, end hvad enkeltstående små virksomheder kan.

Regnskab

Et grundlæggende princip i årsregnskabsloven er periodisering.

Selvom der er skattemæssigt fradragsret for op til 25% førstegangsleasingydelse, skal der i regnskabet ske en opdeling efter periodisering.

Og derudover er der også en række krav til oplysninger ved operationel leasing.

Ulemper ved leasing

Aktivet er kun til låns/leje.

Administrationsarbejdet er større ved leasing end ved et enkelt køb.

Læser man ikke sin leasingkontrakt ordenligt, kan man nemt blive fanget i lange ufleksible kontrakter.

Det bliver som hovedregel altid dyrere i det hele, når man leaser aktivet end hvis man havde købt det.