Virksomheder der anvender den særlige brugtmomsordning, skal være opmærksomme på særlige krav når de udsteder fakturaer.

Afregningsbilag ved køb

Når der købes en vare af en privatperson eller en ikke-momsregistreret virksomhed, skal der udstedes en faktura på købers vegne. Denne faktura kaldes et afregningsbilag.
Afregningsbilaget skal indeholde følgende oplysninger:

 • Fortløbende nummer eller tilsvarende identifikation.
 • Udstedelsesdato (faktura dato).
 • Sælgerens navn og adresse.
 • Købers navn og adresse.
 • Leverancens art og omfang.

Afregningspris

 • Varens lagernummer (dette er dog ikke nødvendigt, når virksomheden anvender samlemetoden).
 • Sælgerens underskrift på, at oplysningerne på afregningsbilaget er rigtige. Hvis det ikke er muligt at få sælgerens underskrift, skal virksomheden dokumentere oplysningerne på en anden måde. Det kan fx være ved hjælp af et brev fra sælger om handelen.

Afregningsbilaget er dokumentation for varens købspris.

Hvis afregningsbilaget ikke opfylder betingelserne, kan brugtmomsordningen ikke anvendes.

illustration-af-mand-med-indkoebsvogn-der-der koeber-mange-varer

Hvis du køber noget med henblik på videresalg – kan du muligvis benytte dig af brugtmomsordningen

Faktura ved salg

Når brugtmomsordningen an-vendes, skal man altid udstede en faktura. En kassebon kan også bruges, hvis den indehol-der de samme oplysninger som en salgsfaktura. Hverken momsbeløbet eller oplysninger hvorpå momsen kan beregnes af, må ikke fremgå på faktura-en.

Afhængigt af, hvilken vare du har solgt efter brugtmomsord-ningen, skal du skrive følgende tydeligt på fakturaen:

 • “fortjenstmargenordning – brugte genstande – køber har ikke fradrag for mom-sen”

eller

 • “fortjenstmargenordning – kunstgenstande – køber har ikke fradrag for momsen”

eller

 • “fortjenstmargenordning – samlerobjekter og antikvite-ter – køber har ikke fradrag for momsen”.

Fakturaen skal indeholde følgende oplysninger

 • Fortløbende nummer eller tilsvarende identifikation.
 • Udstedelsesdato (faktura-dato).
 • Virksomhedens navn og adresse.
 • Virksomhedens momsregi-streringsnummer (cvr-nr. el-ler se-nummer).
 • Køberens navn og adresse. Du kan udelade køberens navn og adresse, når der er tale om salg til privatperso-ner, og når praktiske forhold taler for det, fx ved butiks-salg. Er køberen en anden registreret virksomhed, skal du altid oplyse køberens navn og adresse.
 • En beskrivelse af leveran-cens art, omfang og pris, der kan identificere varen.
 • Varens lagernummer, som skal være det samme nummer, der er brugt ved købet af varen. Hvis du bruger samlemetoden, er lagernummeret ikke nød-vendigt.

Regnskabskrav efter den særlige metode ved salg af brugte personbiler og motorcykler

Sælges brugte personbiler, skal der i regnskabet anføres følgende for hvert køretøj:

 • Lagernummer
 • Beregnet momsbeløb af salget
 • Beregnet fradrag og Momsbeløb efter fradrag

Ender momsbeløbet med, at være positivt, skal dette over-føres til salgsmomskontoen.