bogfoeringsloven

Bogføring er en grundlæggende og vigtig faktor for virksomheder for at skabe et overblik over virksomhedens resultat. For at sikre nøjagtigheden og det retvisende billede, når virksomheder bogfører, er der en lov, som skal overholdes: ”’Bogføringsloven”’.

Bogføringspligt

Alle erhvervsdrivende virksomheder og organisationer i Danmark – uanset art, hæftelses – ellers ejerforhold – er omfattet af bogføringsloven. Erhvervsdrivende defineres, som en virksomhed der yder varer, tjenester, rettigheder med videre mod et vederlag.

Generelle bogføringskrav

”Bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til virksomhedens art og omfang”. Dette er en del af paragraf 6 i bogføringsloven. Med dette menes, at bogføringen skal foretages på niveau med, hvad andre kyndige og ansvarsbevidste fagfolk i branchen ville gøre. Tilrettelæggelsen, beskrivelsesomfanget, med videre afhænger af virksomhedens størrelse og kompleksitet. Små simple virksomheder kræver mindre beskrivelser vedrørende bogføringsinstrukser, interne kontroller, med mere, end hvad større komplekse virksomheder kræver. Virksomheden skal opbevare regnskabsmaterialet således, at det ikke bliver væk eller forvanskes. Ligeledes skal materialet sikres mod misbrug og fejl.

Dokumentation

Hvert bilag skal have et bilags nummer, kontrol og – transaktionsspor. Kontrolsporet indeholder de data, der dokumenterer rigtigheden af registreringerne. Kontrolsporet opbygges på baggrund af et bilag for hver enkel registrering. Transaktionssporet er samspillet mellem de enkelte registreringer og regnskabet. Bilagsregistreringen skal – om muligt – bogføres i den rækkefølge, transaktionerne er foretaget.

Opbevaring

Regnskabet skal opbevares af virksomheden i 5 år efter det pågældende regnskabsår. Opbevaringen skal være af sådan en art, at det nemt og hurtigt kan fremskaffes i klarskrift.

Systembeskrivelse

I en hver virksomhed der bogfører, skal der foreligge en beskrivelse af hvordan bogføringen foregår og yderligere én som beskriver hvordan bilagene opbevares. Hvordan systemet fungerer og sikrer rigtigheden af bogføringen. Virksomheder der anvender standard systemer, hvor leverandøren har udarbejdet en beskrivelse af systemet, kan nøjes med, at have denne beskrivelse liggende i virksomheden. Bemærk at beskrivelserne skal opbevares i virksomheden.

Offentlige myndigheders krav og adgang til regnskabsmaterialet

Offentlige myndigheder kan, så vidt det er i overensstemmelse med anden lovgivning, kræve at se og få fremsendt bogførings og regnskabsmaterialet.